Alminnelige brukervilkår

Avtaler om en hvis type transportmiddel, tjeneste eller produkt inngår mellom brukeren og respektive leverandør eller reiseleverandør. Opodo tar ikke på seg under noen omstendigheter ansvaret for att tredje mann(tex leverandør/flyselskap eller reisearrangør) som på avtale gjennomfører eller levererer de transporter, tjenester og produkter som brukeren kjøper.

Som reisende er du skyldig og ha gyldig pass, visum, transitvisum, nødvendige vaksinasjoner og eventuellt andre dokumenter som du behøver. Mange land krever att passet er gyldig i minst 6 måneder etter hjemresedatoen. Visumsregler forandrer seg hele tiden, så selv om du har vært i dette landet før og da ikke behøvde visum er det klokt å kontrollere det igjen for sikkerhets skyld.

Opodo tar ikke på seg under noen omstendigheter ansvaret for indirekte tap(inkluderer bla minskning eller stopp av produksjon eller omsettning, Tap pga att transporten, tjenesten eller produktene ikke kunne utnyttes som det skulle, gevinst som ikke kommer inn for att avtalen med tredje mann har opphørt, ikke blitt korrekt oppfylt eller som ikke kunne inngås(eller erstattning deretter) eller lignende tap, ingen gevinst eller minsket gevinst) som brukerene forårsaker ved å bruke webbplassen eller inneholdet.

Disse vilkår regulerer all bruk av nettstedet og dets innhold. Opodo forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel.

Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter (inklusive opphavsrettigheter, varemerker og patenter) til nettstedet og dets innhold, herunder tekst, tallmateriale, priser, tidtabeller, bilder, grafer og figurer (heretter kalt ´´Innholdet´´) tilhører Opodo eller Opodos leverandører og samarbeidspartnere. Det er tillatt å laste ned og skrive ut kopier av skjermbilder til eget bruk når det skal brukes i forbindelse med informasjonsøking og bestilling. Med mindre Opodo gir uttrykkelig tillatelse, er det ikke tillatt å bruke nettstedet og Innholdet til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller publisering.

Misbruk
Nettstedet og Innholdet kan ikke brukes til spekulative formål, eller til å foreta falske eller uærlige bestillinger uansett formål. Slike og andre former for misbruk kan vare straffbare, og kan bli politianmeldt. Det kan også medføre erstatningsansvar.

Opodo forbeholder seg retten til å forhindre at brukere som misbruker nettstedet eller Innholdet får tilgang til hele eller deler av nettstedet eller Innholdet.

Passord og lignende
Det er brukerens ansvar å holde alle passord, brukeridentifikasjoner og andre koder hemmelige, og å oppbevare dem slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Hvis brukeren har flere koder som brukes på nettstedet, skal disse oppbevares atskilt. Brukerne har ansvaret for alle transaksjoner som gjennomføres med brukerens koder. Tap av kode eller mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til koden, skal meddeles Opodo umiddelbart.

Lenker
Opodo påtar seg ikke ansvar for innhold, funksjonalitet, materiale osv. på andre nettsteder som har lenker til eller på Opodos nettsted.

Ansvar
Innholdet på nettstedet kan ha feil eller være mangelfullt på grunn av tekniske forhold, skrivefeil eller andre årsaker. Opodo påtar seg ikke ansvar for slike feil og mangler.
Avtaler om en hvis type transportmiddel, tjeneste eller produkt inngår mellom brukeren og respektive leverandør eller reiseleverandør. Opodo tar ikke på seg under noen omstendigheter ansvaret for att tredje mann(tex leverandør/flyselskap eller reisearrangør) som på avtale gjennomfører eller levererer de transporter, tjenester og produkter som brukeren kjøper.

Opodo garanterer ikke at nettsiden har en viss tilgjengelighet eller visse svartider. Opodo fraskriver seg alt ansvar både for direkte og indirekte skader og tap som oppstår på grunn av innholdet (eller mangelen på dette) eller at nettsiden ikke fungerer tilfredsstillende.

Opodos ambisjon er at all kommunikasjon skal være virusfri, men påtar seg intet ansvar for konsekvenser dersom ambisjonen ikke oppnås.

Innholdet gjøres tilgjengelig ´´SOM DET ER´´.

AVTALE OM BESTEMT TRANSPORT, TJENESTE ELLER PRODUKT INNGÅS MELLOM BRUKEREN OG DEN RESPEKTIVE LEVERANDØR ELLER REISEARRANGØR. OPODO PÅTAR SEG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER NOE ANSVAR FOR AT TREDJEMANN (F.EKS. LEVERANDØREN ELLER REISEARRANGØREN) I HENHOLD TIL AVTALEN UTFØRER ELLER LEVERER DE TRANSPORTER, TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM BRUKEREN KJØPER.

OPODO HAR UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVAR FOR INDIREKTE TAP (HERUNDER BL.A. FORRINGELSE ELLER BORTFALL AV PRODUKSJON ELLER OMSETNING, TAP SOM FØLGE AV AT TRANSPORTEN, TJENESTEN ELLER PRODUKTET IKKE KUNNE BENYTTES PÅ TILSIKTET MÅTE, UTEBLITT GEVINST SOM FØLGE AV AT AVTALE MED TREDJEMANN HAR BORTFALT, IKKE ER OPPFYLT PÅ RIKTIG MÅTE, ELLER IKKE KUNNE INNGÅS [ELLER ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV DETTE] ELLER LIGNENDE TAP ELLER UTEBLIVELSER ELLER REDUSERT GEVINST) SOM BRUKEREN HAR FORÅRSAKET SOM FØLGE AV Å HA BENYTTET NETTSTEDET ELLER INNHOLDET.

Skulle Opodo i siste instans likevel bli funnet erstatningsansvarlig, skal erstatningsansvaret aldri overstige ett (1) grunnbeløp.

Gjeldende lov
Ved tvist som gjelder bruk av nettstedet eller Innholdet skal norsk lov anvendes uten hensyn til lovvalgsregler.

OBS! Tvister og andre vilkår som gjelder transport, produkter eller tjenester brukeren har kjøpt, reguleres i den avtalen brukeren inngår med de respektive leverandører eller reisearrangører.

Hvis det under reisen skulle oppstå feil eller mangler som kan gi anledning til reklamasjon skal leverandøren informeres om dette umiddelbart med hensyn til utbedring av mangler.
Dette skal skje innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget slik at leverandøren får mulighet til å rette opp den eventuelle feil/mangel.
Rettes reklamasjonen direkte til leverandøren skal du sikre deg dokumentasjon til senere anvendelse hvis feilen ikke kan utbedres på stedet, og du ønsker å rette erstatningskrav mot leverandøren.
Manglende reklamasjon på stedet vil normalt medføre tap av rett til senere erstatningskrav.